Privacy policy

Drukkerij Van den Bosch & Fikkert hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Drukkerij Van den Bosch & Fikkert houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij:

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens geborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:

 • Via onze websites / webshop / applicaties / gekoppelde systemen:
 • De website druk-bosfik.nl kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u (door middel van bezoek, contactformulier of registratie) gebruik maakt van de diensten die worden geboden en gegevens achterlaat (uw ip adres en bezoekgedrag). U dient zich ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy beleid van andere sites of applicaties, die via een link op onze website(s) bereikbaar zijn.
 • Op onze website maken wij gebruik van functionele en analytische Cookies.
 • Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt om daarmee de werking van de website te verbeteren en meer gerichte relevante algemene informatie aan bezoekers aan te kunnen bieden.
 • Via e-mail
 • Via telefonisch contact
 • Door achterlaten van uw gegevens bijvoorbeeld via een visitekaartje

Drukkerij Van den Bosch & Fikkert is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze verklaring vragen heeft hierover en contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@druk-bosfik.nl.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Drukkerij Van den Bosch & Fikkert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht ter realisatie van (geïndividualiseerd) drukwerk en/of bezorging op adres.
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de processen van onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drukkerij Van den Bosch & Fikkert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel, Titels, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, Faxnummer, E-mailadres, Website, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, LinkedIn, Facebook, Twitter, Werkzaam bij organisatie, Bankrekeningnummer, Inloggegevens (indien u onze online applicaties gebruikt).

Deze gegevens vullen wij naar behoefte aan met gegevens ten behoeve van de financiële transactie (btw nummer, kredietwaardigheidscontrole).

Wanneer wij een opdracht van onze klanten ontvangen, zijn we de Verwerker van persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen variabel zijn en aangezien wij niet Verantwoordelijk zijn, zijn deze ook voor ons niet op voorhand te voorspellen. Deze gegevens behandelen wij zoals door onze klant aan ons opgedragen in een verwerkersovereenkomst. Indien u vragen heeft over dit soort gegevens, kunt zich het beste wenden tot de originele partij die uw gegevens vergaard heeft (de Verantwoordelijke).

De persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers waar wij Verantwoordelijk voor zijn, worden door Drukkerij Van den Bosch & Fikkert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst, daarna totdat u ons tot verwijdering verzoekt in ons relatiebeheersysteem en in de financiële administratie (voor minimaal 7 jaar)..
 • Wij willen er op wijzen dat uw e-mail adres wellicht informatie kan bevatten over uw politieke voorkeur, geloofsovertuiging of een ander bijzonder kenmerk.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Drukkerij Van den Bosch & Fikkert verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 • Het doorvoeren van verbeteringen in de strategie of processen van onze organisatie.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, akkoord met onze cookie policy op onze website en/of via koppeling op LinkedIn.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Drukkerij Van den Bosch & Fikkert de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam/ voorletters/ tussenvoegsel, Titels, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land, Woonplaats, Telefoonnummer, Faxnummer, E-mailadres, Website, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, LinkedIn, Facebook, Twitter, Werkzaam bij organisatie, Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Drukkerij Van den Bosch & Fikkert opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. In de praktijk is dit totdat u ons tot verwijdering verzoekt.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de hosting en het beheer van onze online-, web- of cloudoplossingen;
 • Technische ondersteuning bij de gegevensverwerking van onze inhouse ICT-toepassingen;
 • Analyse van het gedrag van bezoekers (Google Analytics)
 • (Sub)verwerkers voor de realisatie van opdrachten
 • Salarisadministratie
 • Organisaties ten behoeve van verzuim en re-integratie
 • Verzekeraars
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie / onze accountant
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EER

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER (Europese Economische Ruimte), tenzij een gelijkwaardig beschermingsniveau mogelijk is, zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Drukkerij Van den Bosch & Fikkert bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Drukkerij Van den Bosch & Fikkert van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij passen https en ftp(s) toe bij onze website(s) en webapplicatie(s).
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.